Link

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Muay Thai

bossboon Blog

KON MUAYTHAI
Maemia muaythai
  "Kon Muay" means the movements or the styles of using Muay Thai as the art of Fighting both of the attack and the defense, which are named by the characteristic of the usage. If using for example the attack called Knon Muay JuJom. If using for the defense or counter called Kon Muay-Kae. If using for the defense and counter by the fists called Kon Muay-Kae Mad, to defend and counter by the feet called Kon Muay-Kae Tao, to defend and counter by the knees called Kon Muay-Kae Kao, to defend and counter by the elbows called Kon Muay-Kae Sok. Mr.Yod Ruerngsa said about Kon Muay in the text book of Muay Thai -tamrab Parchao Suer the following:
 

CHERNG MUAYTHAI
       
 "Cherngmuay" means methods of the usage of fists, feet, knees and elbows (in muay Thai art) as the skills of attack defense. Mr. Uthai Sindhusan had derided Cherng. Muay into four methods (4 Cherng).;
      Cherng Thao 15 Cherng:                                 

Cherng Sok 24 Cherng:
  POONG HOK
  SOK FAN NAH 
  PRA YAIKAE 
  NGAE LOOK KANG 
  THANG PA 
  FA LAN 
  YAN PAYAK 
  JAK NARAI 
  SAI LUEW LANG 
  KWANG SABAD NA 
  KHACHA TOKMAN
  PASUTHA SATAN
  YAN YOTHEE 
  AKKEE SONG SANG 
  KAMPANG POOPA
  NAKA KAB HANG 
  CHANG PRASAN NGA 
  SU DAN NAKA 
  YOTHA KLUEN TAP 
  YAN SONG KORN 
  KON TEE THANG 
  KWANG PASUTHA 
  RUESEE BOD YA 
  NAKA KLUEN GAI
Cherng Mad 15 Cherng: 
  KA JIG KHAI 
  PRAPAI LOM SINGKORN 
  WANORN HAK DAN
  PRAKAN PERD LOK 
  KHOK NASA
  INTRA KWANG JAK 
  PRALAK HAM PON 
  PAJON CHANG SAN 
  HANUMAN THAWAI WAEN 
  LUANG DAN HERA 
  NAKA PON FAI KAN
  HAK DAN LOM KROD 
  ONGKOT KUANG PRAKAN 
  RUESEE LUEM YAN 
  HANUMAN JONG TANON
  

Berita Video